May 4th Games and interviews

Finland vs Japan: 0 - 84

Interview after the game

HC Finland: Tero Virtanen

HC Japan: Yaichi Mizuno

MVP Finland: Henri Rautila

MVP Japan: Shu Inoue

Sweden vs China: 41-0

Interview after the game

HC Sweden: Leo Billgren

HC China: Joe Wang

MVP Sweden: Linus Larsson

MVP China: Zhong Zhi Gang